SnowUtopia

JAK UCZYMY

I stopień

Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem
• zakładanie sprzętu
• podnoszenie się i upadanie
• pozycja podstawowa i równowaga
• poruszanie się (płaski teren, stok)
• zwroty

Techniki podstawowe
• ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem
• jazda w skos stoku (przodem, tyłem)
• jazda w linii spadku stoku
• jazda wyciągiem
• skręt ślizgowy rotacyjny
• skręt ślizgowy
• skręt ślizgowy NW

Podstawowe elementy freestylu
• półobrót i obrót płaski FS i BS
• ollie, nollie
• nosepress, tailpress
• skok prosty na skoczni


II stopień**

Techniki średniozaawansowane
• skręt ślizgowy tyłem
• śmig ślizgowy
• skręt cięty
• skręt cięty NW
• śmig cięty
• przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku)

Średniozaawansowane elementy freestylu
• skok 180 na stoku w czasie jazdy FS i BS
• noseroll, tailroll
• skok z grabem na skoczni
• skok shifty na skoczni
• 50/50
• BS boardslide
• nosepress, tailpress na boxie

III stopień***

Techniki zaawansowane
• skręt cięty tyłem
• skręt cięty WN
• skręt cięty kompensacyjny

Zaawansowane elementy freestylu
• skok 180 na skoczni FS i BS
• skok 180 z grabem na skoczni FS i BS
• skok 360 na skoczni
• FS boardslide na boxie

**II stopień zawiera wszystkie elementy I i II stopnia sprawności technicznej
***III stopień zawiera wszystkie elementy I, II, III stopnia sprawności technicznej


Regulamin

1. Lekcje w Szkole Snowboardowej SNOW UTOPIA można rezerwować osobiście lub telefonicznie.
2. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
3. W razie wypadku podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć.
4. Kursanci spotykają się z instruktorem w wyznaczonym miejscu.
5. Lekcja trwa 60 min (rozpoczyna się i kończy w wyznaczonym miejscu).
6. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.
7. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany sprzęt snowboardowy.
8. Zgodnie z ustawą, każdy snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie zajęć na stoku kasku ochronnego.
9. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.
10. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się i stosować się do "Dekalogu FIS".


Dekalog FIS

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów

1. Wzgląd na inne osoby
Każdy snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
Komentarz FIS:
Snowboarder odpowiedzialny jest także za złe działanie sprzętu, który używa. W szczególności dotyczy to nowinek technicznych.


2. Panowanie nad szybkością
Snowboarder musi zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
Komentarz FIS:
Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości, niezapanowania nad deską lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Snowboarder obowiązany jest porusza się tak aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić w ramach umiejętności jakie posiada. Snowboarder obowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach wyciągów, na zakończeniu trasy, lub zmniejszenia widoczności z powodu warunków pogodowych lub załamania stoku.


3. Wybór kierunku jazdy
Znajdujący się na stoku snowboarder, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z innym uczestnikiem ruchu znajdującym się poniżej na stoku.
Komentarz FIS:
Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady, że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu kto znajduje się „przed” lub „niżej”. Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej.


4. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
Komentarz FIS:
Wyprzedzający narciarz lub snowboardzista ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania stojących na stoku.


5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy
Snowboarder lub narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
Komentarze FIS:
Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Jest podstawowym nakazem bezpieczeństwa pełne sprawdzenie czy włączenie się nie spowoduje utrudnienia dla któregokolwiek z będących w ruchu. Dopiero po płynnym włączeniu się w ruch korzysta się z pierwszeństwa przyznanego 3 reguł FIS. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (karwingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu– w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr „w poprzek lub pod prąd” nurtu ruchu musi tak się zachować, aby osoby poruszające się _ w dół stoku nie były zagrożone.


6. Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.
Komentarz FIS:
Z wyjątkiem szerokich stokowych zatrzymywanie się powinno następowanć na skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymywać w miejscach niewidocznych dla jadących z góry lub zza zakrętu.


7. Podchodzenie
Narciarz lub snowboarder powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje tych którzy pieszo schodzą w dół.
Komentarz FIS:
Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego – w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady _butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten kto je pozostawił.


8. Stosowanie się do znaków narciarskich
Każdy snowboarder i narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.
Komentarz FIS:
Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami ( od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM I CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach np. o lawinach, czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się _ do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczono dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa.


9. Wypadki
W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
Komentarz FIS:
Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polega na udzieleniu tzw. Pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu ( oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia będzie przez właściwe ustawodawstwa karne wszystkich państw traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe oraz że państwa, które tego jeszcze nie uregulowały wprowadzą właściwe postanowienia do swych ustaw.


10. Stwierdzenie tożsamości
Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.
Komentarz FIS:
Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą _dowody we wszelkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.
Snowutopia Snowutopia

© 2013, SNOW UTOPIA Szkoła Snowbordu, Lublin

Created by revati.pl